Privacybeleid

I. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna GDPR) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

STRABAG SE
People & Culture Development
Ortenburgerstr. 27
9800 Spittal an der Drau
Tel. +43 4762 620-0
karriere@strabag.com
www.karriere.strabag.com

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een goed functionerende website en onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig en alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaande toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens is toegestaan op grond van wettelijke voorschriften.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Als we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6 § 1 letter a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) de rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, is artikel 6 § 1 letter b), van de GDPR de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 § 1 letter c) GDPR dient als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, Art. 6 § 1 letter d) GDPR dient als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, Art. 6 § 1 letter f) GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. De gegevens kunnen langer worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgeving hierin voorziet in verordeningen van de Unie, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

III. Terbeschikkingstelling van de website en aanleggen van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt.
De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte browserversie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetprovider van de gebruiker of
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijd van toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft verkregen tot onze website
(7) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft verkregen via onze website

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 § 1 letter f) GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de aflevering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

Tot deze doeleinden behoort ook ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking volgens art. 6 § 1 letter f) GDPR.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

In het geval van het opslaan van gegevens in logbestanden is dit het geval na uiterlijk 180 dagen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

IV. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de aanroepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.

De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven in de cookies:

(1) Zoekgedrag

We gebruiken ook cookies op onze website om het surfgedrag van gebruikers te analyseren.

De volgende gegevens kunnen op deze manier worden doorgegeven:

(1) Ingevoerde zoektermen
(2) Frequentie van paginaweergaves
(3) Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij toegang tot onze website worden gebruikers door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden ze verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In deze context wordt ook verwezen naar de manier waarop het opslaan van cookies kan worden voorkomen in de browserinstellingen.

Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonlijke gegevens die in deze context worden gebruikt. In deze context wordt ook verwezen naar dit privacybeleid.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 § 1 letter f) GDPR.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met cookies voor analysedoeleinden is art. 6 § 1 letter a) GDPR als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.
Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1) Het onthouden van zoektermen

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Het gebruik van analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod dus voortdurend optimaliseren.

In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 § 1 letter f) GDPR.

d) Duur van de opslag, bezwaar- en verwijderingsopties

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daaruit doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.V. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

Bij het verzenden van het bericht worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijd van registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd tijdens het verzendproces en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

Als alternatief is het mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

In deze context worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens, als de gebruiker zijn of haar toestemming heeft gegeven, is Art. 6 § 1 letter a) GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die worden verzonden in de loop van het verzenden van een e-mail is Art. 6 § 1 letter f) GDPR. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 § 1 letter b) GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens.
De overige persoonsgegevens die tijdens het inzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, kunt u ons per e-mail schrijven naar karriere@strabag.com.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons worden in dit geval verwijderd.

VI. Verstrekking aan dienstverleners

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens alleen aan derden als dienstverleners namens ons optreden om onze gegevens te beheren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 § 1 letter f) GDPR. Wij hebben met onze dienstverleners orderverwerkingsovereenkomsten gesloten om de gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens ook in dit opzicht te waarborgen.

VII. Gebruik van Matomo Analytics
Wij gebruiken de webanalysesoftware Matomo (www.matomo.org) om toegangsstatistieken te genereren en het algemene gebruiksgedrag op de website te analyseren en om onze aanwezigheid op het web te optimaliseren. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 § 1 letter . f) GDPR.
Daarbij hebben we Matomo zo geconfigureerd dat:
- er geen cookies worden opgeslagen in uw eindapparatuur;
- het IP-adres wordt ingekort met de laatste twee bytes en dus geanonimiseerd;
- naast de opgeroepen pagina's worden alleen die gegevens verzameld die door uw browser worden verzonden wanneer u de website oproept / deze gegevensverzameling is beperkt tot de respectieve duur van de sessie;
- bij het oproepen van de website worden uw door de browser overgedragen gegevens en het geanonimiseerde IP-adres onherroepelijk vervangen door een pseudoniemID op sessiebasis, zodat er geen identificeerbaarheid en dus geen persoonlijke referentie kan worden vastgesteld, waarbij dit pseudoniemID ook na maximaal 24 uur wordt verwijderd.
Wij gebruiken onze eigen Matomo-instance op de servers van ons bedrijf binnen de EER, zodat er geen gegevens naar Matomo of andere derde partijen worden verzonden.
Tegelijkertijd heb je de mogelijkheid om de "Do Not Track"-optie in je browser te activeren, zodat Matomo geen gegevens van je websitebezoek kan opslaan of verwerken.
Als u de "Do Not Track" optie niet heeft geactiveerd en niet akkoord gaat met het opslaan en analyseren van de bovengenoemde gegevens door Matomo, kunt u natuurlijk ook op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door Matomo op onze website. Hiervoor stellen wij u hieronder een speciaal inline frame ter beschikking dat is gekoppeld aan ons Matomo-systeem en waarmee, door het selectievakje te deactiveren (opt-out), een cookie op uw eindapparaat wordt opgeslagen die het verzamelen en verwerken van sessiegegevens op onze website door Matomo verhindert. Houd er rekening mee dat het volledig verwijderen van uw cookies betekent dat deze cookie ook wordt verwijderd en mogelijk door u opnieuw moet worden geactiveerd.VIII. Rechten van de betrokkene

- Recht op toegang
- Recht op informatie (art. 15 GDPR) 
- Recht op correctie van onnauwkeurige gegevens (art. 16 GDPR) 
- Recht op gegevenswissing (art. 17 GDPR) 
- Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 GDPR)  
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR) 
- Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 GDPR) 
 
U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking  van  persoonsgegevens  voor  direct-marketingdoeleinden;  dit  geldt  ook  voor  het  opstellen van profielen voor zover dit met dergelijke direct-marketing verband houdt. 
Bovendien heeft u te allen tijde het recht om op grond van uw bijzondere situatie  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel  6, nr. 1, letter f), GDPR. In dat geval moet het bezwaar gerechtvaardigd zijn en  zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij onze belangen bij de verwerking  prevaleren.  

Indien de gegevensverwerking op toestemming berust, kan uw toestemming te allen tijde met  werking voor de toekomst door u worden herroepen. De intrekking van de toestemming heeft  geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.